formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PRAWO BEZ TAJEMNIC

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z poszczególnymi rodzajami spraw, jakie prowadzi Kancelaria. Szereg artykułów tematycznych udziela praktycznych odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania np. w sprawie o rozwód, albo przy założeniu spółki. Staraliśmy się w prosty sposób wyjaśnić konkretne zagadnienia, gdyż uważamy, że trudne i zawiłe sformułowania prawnicze bardziej utrudniają, niż ułatwiają  znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie. Przygotowane artykuły posiadają bardzo ogólny charakter, niemniej ich lektura jest wskazana zwłaszcza, że może pozwolić na odpowiednie przygotowanie się do procesu i usprawni kontakt z prawnikiem.

Wzór pozwu o rozwód

W ramach przedmiotowego artykułu zostanie przeprowadzona analiza, która pozwoli udzielić odpowiedzi na często pojawiające się pytanie, mianowicie jak napisać wniosek o rozwód, a posługując się stricte nomenklaturą prawniczą – jak napisać pozew o rozwód? Dla ułatwienia w samodzielnym sporządzeniu odpowiedniego pisma, udostępniamy Państwu darmowy wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie oraz darmowy wzór pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie.

Przy czym Kancelaria zaznacza, że udostępnione dokumenty maja jedynie charakter przykładowy, co znaczy, że nie mogą być one w pełni przydatne do wykorzystania, gdyż każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia i odpowiedniego sformułowania wniosków i twierdzeń.

Prawidłowe sformułowanie pozwu o rozwód, niesie konieczność spełnienia szeregu wymogów formalnych, które muszą być zachowane, żeby sprawa mogła zostać rozpoznana. Niżej podajemy najważniejsze z nich, wynikające z kodeksu postępowania cywilnego:

 • Oznaczenie sądu – czyli wskazanie do jakiego sądu składamy pozew o rozwód

Sprawy o rozwód są rozpoznawane przez sądy okręgowe. Natomiast miejscowo właściwy będzie wyłącznie sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda. Nieco inaczej będzie się sytuacja przedstawiała w przypadku, gdy małżonkowie nie mieli w ogóle miejsca zamieszkania ani pobytu w Polsce.

 • Oznaczenie stron

W tym miejscu podajemy dane strony powodowej i strony pozwanej. Powodem jest osoba, która składa pozew, natomiast pozwanym drugi współmałżonek. W tym punkcie należy wpisać imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer PESEL powoda, ewentualnie także dane identyfikujące pełnomocnika.

 • Oznaczenie pisma

Inaczej mówiąc jest to jego „nazwanie”, czyli w praktyce wpisujemy „pozew o rozwód”, można sprecyzować, że jest to „pozew o rozwód bez orzekania o winie” lub „pozew o rozwód z orzeczeniem o winie”, przy czym nie ma takiego obowiązku, wystarczy, że w dalszej części pisma określimy nasze żądanie w tym zakresie, w taki sposób, że sąd nie będzie miał wątpliwości, czego się domagamy.

 

 • Osnowa wniosków

W tym miejscu precyzujemy – czego dokładnie się żąda strona wnosząca pozew. Najczęściej w praktyce będzie to:

 • wskazanie, że powód chce rozwiązania małżeństwa bez orzekania o winie, z winy współmałżonka lub tez z winy obu stron,

 • jeżeli strony mają niepełnoletnie dzieci, to wskazujemy przy kim ma być ustalone ich miejsce zamieszkania,

 • komu i w jakim zakresie ma przysługiwać władza rodzicielska (obojgu rodzicom, albo pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy jednego z rodziców),

 • ustalenie kontaktów drugiego małżonka z dziećmi – wskazujemy, jak według nas te kontakty powinny wyglądać, zwłaszcza chodzi tu o ich terminy, czas trwania itp.

 • żądanie o zasądzenie alimentów na małoletnie dzieci ewentualnie na rzecz małżonka, ze wskazaniem wysokości tych alimentów, warto też sprecyzować datę, od której sąd ma alimenty przyznać, gdyż w przeciwnym razie może je zasądzić od prawomocności wyroku, dlatego często wpisuje się np.: „od dnia wniesienia pozwu”,

 • w pozwie o rozwód wskazuje się także żądanie odnośnie tego, który z małżonków ma ponieść koszty procesu,

 • ponadto pozew rozwodowy może zawierać wniosek o określenie sposobu korzystania przez małżonków z nieruchomości wspólnej, wniosek o eksmisję drugiego małżonka oraz wniosek o podział majątku wspólnego – jednak tu najlepiej gdy jest już wypracowany konsensus między małżonkami, gdyż z zasady taki wniosek nie może prowadzić do zwłoki w postępowaniu.

 • Uzasadnienie pozwu

Jest to miejsce, gdzie należy opisać przebieg małżeństwa, wskazać:

 • czy strony już się rozwodziły,

 • czy jest to ich pierwsze małżeństwo,

 • czy mają kogoś na utrzymaniu,

 • czy toczyły się sprawy o znęcanie,

 • czy zawierały umowy majątkowe małżeńskie (intercyza).

Również w ramach uzasadnienia pozwu należy wskazać, gdzie ostatnio małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, by uzasadnić właściwość miejscową sądu. Warto wskazać przyczyny zawarcia związku małżeńskiego oraz powody, że doszło do złożenia sprawy o rozwód.

Jednak przede wszystkim należy wskazać zaistnienie przesłanek pozwalających domagać się orzeczenia rozwodu. W tym miejscu zaznaczamy, że rozwód będzie dopuszczalny jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, to znaczy wygasła więź, uczuciowa, fizyczna i gospodarcza. Jednakże zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Warto również uzasadnić, żądanie co do pozostałych punktów pozwu o rozwód, a zwłaszcza wskazać, czemu dzieci maja pozostać przy danej osobie, czemu powinien zostać przyjęty wskazany harmonogram kontaktów oraz czemu strona domaga się alimentów na określonym poziomie.

 

 • Dowody na poparcie przytoczonych okoliczności i twierdzeń

Najczęściej to właśnie w uzasadnieniu pozwu o rozwód zaznaczamy wszelkie dowody, które mają potwierdzać nasze żądania, np. przy pozwie z orzeczeniem o winie, należy wskazać świadków (imię, nazwisko i adres), którzy potwierdzą przykładowo fakt zdrady. Można wnioskować dowody z dokumentów, jak chociażby obdukcje, przedkładać zdjęcia, nagrania itp. Również przy roszczeniach alimentacyjnych należy pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu dochodów małżonków oraz kosztów utrzymania osób uprawnionych do alimentów. Dokumenty, jakie będą niezbędne w tym zakresie, zostały szczegółowo omówione w innych artykułach na stronie RESLEGAL.  

 

 • Wskazanie czy strony podejmowały próby pozasądowego rozwiązania sporu

Czyli w tym punkcie musimy podać informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

 

 • Podpis strony

Pozew o rozwód, jak każde inne pismo procesowe, powinien zostać na końcu podpisany własnoręcznie przez stronę lub jej pełnomocnika.

 

 • Wymienienie załączników

W pozwie warto też pamiętać, o wymienieniu listy załączników, czyli dokumentów dołączonych do pozwu. Dodatkowo do sądu koniecznie musimy złożyć dodatkowy odpis (egzemplarz) pozwu dla drugiego małżonka, wraz ze wszystkimi załącznikami, który zostanie doręczony przez sąd.

 

 • Opłacenie pozwu

Pozew o rozwód wymaga również odpowiedniego opłacenia. Z zasady opłata sądowa w tego typu sprawie wynosi 600 zł (można ją uiścić w kasie sądu, albo przelewem na rachunek bankowy odpowiedniego sądu – najczęściej wskazany na jego stronie internetowej). Warto dodać, że w przypadku, kiedy małżeństwo zostanie rozwiązanie przez rozwód bez orzekania o winie, wówczas sąd zwróci powodowi 300 zł, zaś zwyczajowo od drugiego małżonka (przy braku odmiennych ustaleń), jest zasądzany zwrot kwoty 150 zł na rzecz strony powodowej. Istnieje również możliwość zwolnienia strony w całości lub części z tej opłaty, w tym celu należy do sądu złożyć odpowiedni wniosek, wykazując, że uiszczenie opłaty spowoduje uszczerbek w możliwości utrzymania się strony lub/i jej rodziny.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

adw. Natalia Zdeb