formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PRAWO BEZ TAJEMNIC

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z poszczególnymi rodzajami spraw, jakie prowadzi Kancelaria. Szereg artykułów tematycznych udziela praktycznych odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania np. w sprawie o rozwód, albo przy założeniu spółki. Staraliśmy się w prosty sposób wyjaśnić konkretne zagadnienia, gdyż uważamy, że trudne i zawiłe sformułowania prawnicze bardziej utrudniają, niż ułatwiają  znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie. Przygotowane artykuły posiadają bardzo ogólny charakter, niemniej ich lektura jest wskazana zwłaszcza, że może pozwolić na odpowiednie przygotowanie się do procesu i usprawni kontakt z prawnikiem.

Ile kosztuje założenie spółki z o. o.?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o. niesie ze sobą wiele korzyści dla tworzących ją wspólników. Z samej definicji sp. z o.o. wynika, że wspólnicy (odmiennie, niż w przypadku spółek osobowych) nie ponoszą odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania spółki. Wspólnicy są zobowiązani do świadczeń na rzecz spółki tylko, tych, które wynikają bezpośrednio z umowy spółki.

Jest to znaczący argument, który wpływa na ogromną popularność tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Taka gwarancja nienaruszalności majątku wspólników wiąże się również z wydatkami, które wspólnicy muszą ponieść decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej w formie sp. z o.o.

Dlatego, że sp. z o.o. jest spółką kapitałową, jej podstawowy substrat majątkowy tworzy kapitał zakładowy. Najwięcej środków w związku z zakładaniem spółki z o.o. pochłania pokrycie kapitału zakładowego. Dla zawiązania sp. z o.o. Kodeks Spółek Handlowych, wymaga wniesienia kapitału zakładowego, którego minimalna wysokość nie może być niższa niż 5.000 zł. W zasadzie decyzja o wysokości kapitału zakładowego, w znacznej części determinuje dalsze koszty związane z zawiązaniem i rejestracją. Zbiorcze zestawienie kosztów przedstawia poniża tabela.


KOSZTY REJESTRACJI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 

OPŁATY POBIERANE PRZEZ NOTARIUSZA

przygotowanie umowy spółki w formie aktu notarialnego –
co najmniej 160 zł netto
Pierwszą opłatą jest koszt wynagrodzenia notariusza, który musi sporządzić akt notarialny – umowę spółki (wymóg wynikający z Kodeksu Spółek Handlowych), w której wspólnicy zawiążą spółkę oraz określą zasady jej funkcjonowania. Maksymalne stawki taksy notarialnej zostały określone w Rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Zgodnie z § 3 tego rozporządzenia przy założeniu, że kapitał zakładowy spółki został określony na kwotę 5000 zł taksa notarialna wynosi 160 zł netto + 23 % podatku VAT.
sporządzenie wypisu umowy spółki –
6 zł netto za każdą stronę
Koniecznym jest również wybranie co najmniej jednego wypisu aktu notarialnego umowy spółki, ponieważ jest on niezbędny do złożenia w Sądzie, w procedurze rejestracji - opłata za jedną stronę wypisu aktu wynosi 6 zł netto. Dobrą praktyką jest także wybranie od notariusza jednego wypisu dla spółki oraz dla wspólników. Dodać należy, że jest to stawka maksymalna i w przypadku obszernych umów, warto ją negocjować, by obniżyć koszty rejestracji spółki.
podatek od czynności cywilnoprawnych –
0,5% wartościkapitału zakładowego
Notariusz pobiera także podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwota podatku do zapłaty obliczana jest według wzoru: stawka 0,5% od wartości kapitału zakładowego, od którego odlicza się pobraną przez notariusza taksę oraz opłatę sądową za wpis do rejestru przedsiębiorców KRS i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

OPŁATY ZA REJESTRACJĘ SPÓŁKI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRS 

opłata od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym –
500 zł lub 250 zł – jeżeli spółka jest zawarcia umowy z wykorzystaniem wzorca z systemu teleinformatycznego S24
Art. 52 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych określa wysokość opłaty od wniosku o zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS – wynosi ona 500 zł i jest opłatą stałą.
Jednak koszt ten można obniżyć do 250 zł, jeżeli umowa spółki jest zawierana w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości, z wykorzystaniem wzorców i systemu dostępnego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/.
ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł Prawo wprowadza również wymóg opublikowania informacji o powstaniu nowego podmiotu gospodarczego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będącym oficjalnym dziennikiem urzędowym dla uczestników obrotu gospodarczego oraz źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych. Wysokość opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospdoarczym określa § 7 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego

Jak widać, koszty założenia sp. z o.o. nie są wysokie, przy założeniu, że przyszła spółka posiadałaby kapitał zakładowym w wysokości 5.000 zł całość kosztów związanych z opłatami administracyjnymi zamyka się w kwocie około 1.000 zł, można je jeszcze znacznie obniżyć, jeżeli wspólnicy postanowią skorzystać z portalu internetowego, w ten sposób koszt wpisu do KRS spada o połowę, unikamy też opłaty w postaci taksy notarialnej.
Odrębna sprawa, to wynagrodzenie adwokackie związane z profesjonalnym sporządzeniem umowy spółki, złożeniem wniosku do sądu i monitorowaniem całego procesu zakładania spółki – oczywiście, jeżeli ktoś się decyduje na skorzystanie z takich usług. Tutaj wyznacznikiem jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości – w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r., gdzie w § 8 ust. 1 pkt 10. ustalono, że wynagrodzenie to w przypadku rejestracji spółki – powinno wynieść 2400 zł, a w przypadku rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym - 1200 zł. Niemniej jednak kwoty te mogą podlegać negocjacji, dlatego warto zapytać o koszt założenia spółki w danej kancelarii.
 
Łukasz Raś