formularz icoKontakt z ekspertem

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką Prywatności i Regulaminem oraz akceptuję ich treść.*

* pola obowiązkowe

Informacja: Administratorem danych osobowych jest „Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Charzewski”  NIP: 8191619794, adres: Al. Tadeusza Rejtana, nr 23, lok. 1.2, 35-326 Rzeszów. Dane są przetwarzane celem udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w  formularzu kontaktowym. Udostępnienie danych jest dobrowolne i mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na rzecz Administratora usługi wsparcia, (księgowe, kadrowe, IT). Można się sprzeciwić przetwarzaniu danych, żądać dostępu do nich, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Można też wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane będą przechowywane przez okres 15 lat od daty wykonania lub zaprzestania wykonywania umowy.

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
phone button
ResLegal

PRAWO BEZ TAJEMNIC

W tym miejscu pragniemy Państwu przybliżyć podstawowe kwestie związane z poszczególnymi rodzajami spraw, jakie prowadzi Kancelaria. Szereg artykułów tematycznych udziela praktycznych odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania np. w sprawie o rozwód, albo przy założeniu spółki. Staraliśmy się w prosty sposób wyjaśnić konkretne zagadnienia, gdyż uważamy, że trudne i zawiłe sformułowania prawnicze bardziej utrudniają, niż ułatwiają  znalezienie odpowiedzi na konkretne pytanie. Przygotowane artykuły posiadają bardzo ogólny charakter, niemniej ich lektura jest wskazana zwłaszcza, że może pozwolić na odpowiednie przygotowanie się do procesu i usprawni kontakt z prawnikiem.

Jakie dokumenty są potrzebne do założenia spółki z o. o.?

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymogów, w tym przygotowania odpowiednich dokumentów. Dla uproszczenia, w przedmiotowym artykule skupimy uwagę na problematyce umowy zawieranej w tradycyjnej formie, natomiast kwestie związane z utworzeniem spółki przez Internet – w systemie S24, będą przedmiotem analizy w odrębnym opracowaniu.

Zatem podstawowym i zasadniczo pierwszym dokumentem, będzie umowa spółki. W przypadku spółki z o. o., umowa powinna posiadać formę aktu notarialnego, dlatego celem jej zawarcia wspólnicy spółki (lub ich pełnomocnicy), powinni udać się z do notariusza, który taki dokument sporządzi, ewentualnie oprze się na projekcie przygotowanym przez wspólników lub ich prawnika. Umowa spółki wskazuje, jakie organy będą w niej funkcjonowały – z reguły wspólnicy decydują się na sam zarząd (jeżeli ustawa nie wymaga obowiązkowo rady nadzorczej), dlatego konieczne jest też podjęcie uchwały o wyborze członków organów i sporządzenie z tej czynności odpowiedniego protokołu. Często protokół ten jest zawierany równocześnie z umową spółki i znajduje się w treści aktu notarialnego, przy czym nie ma tu obowiązku, że musi być sporządzony przez notariusza, niemniej stanowi on obowiązkowy dokument przy zakładaniu spółki.
Kolejny dokument, to oświadczenie członków organów spółki, że wyrażają zgodę na pełnienie tych funkcji. Oświadczenie to nie musi spełniać rygorystycznych wymogów formalnych, wystarczające, jeżeli będzie zawierało oznaczenie osoby, która ma być członkiem organu, sprecyzuje też organ i spółkę oraz będzie ujmować jednoznaczną zgodę na pełnienie funkcji oraz podpis z datą.
 
Ponadto do zgłoszenia spółki dołącza się:
  • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na kapitał zakładowy zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników,
  • podpisaną przez wszystkich członków zarządu, listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich,
  • listę członków zarządu wraz z ich adresami,
  • jeżeli w spółce ustanawia się prokurentów, to należy dołączyć stosowne oświadczenie zarządu oraz podpisaną zgodę samego prokurenta (może być w jednym dokumencie),
  • dowód uiszczenia opłaty sądowej za wpis do Rejestru przedsiębiorców KRS – w kwocie 500 zł,
  • dowód uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – w kwocie 100 zł,
  • zgłoszenie i wymagane informacje zawiera się na formularzach urzędowych, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, z zasady są to formularze oznaczonej jako: KRS-W3 (wniosek o rejestrację spółki w Rejestrze przedsiębiorców), KRS-WE (wspólnicy), KRS-WK (organy), KRS-WM (przedmiot działalności).
 
Dokumenty w jednym egzemplarzu składa się do Sądu rejestrowego – Sądu Rejonowego, który będzie miejscowo właściwy ze względu na siedzibę spółki, przy czym należy ustalić precyzyjnie ten Sąd, gdyż nie każdy posiada odpowiedni wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zaś niewłaściwe wniesienie dokumentów przedłuży procedurę rejestracji spółki.
 
adw. Piotr Charzewski